Avís Legal

DÍNAMIS, Economistes & Advocats, S.L.P.
Està accedint al lloc web de D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP, WWW.DINAMIS.CO de responsabilitat del Sr Jordi Lleixà Balaguer amb DNI: 52160647-M i amb domicili al carrer Barcelonès, 36 -08140 Caldes de Montbui- Barcelona.
Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entén per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.
L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.
D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP, es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.
D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP, no es fa responsable de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL
Són propietat de D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP, i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP, la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.
S’entenen compresos entre aquests drets, a mode enunciatiu i no limitatiu, qualsevol dret de propietat intel.lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips , eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema …), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquest lloc web.
Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de D Í N A M I S, Economistes i Advocats, SLP.

E-mail: dinamis@dinamis.co