Assessoría


A Dínamis li oferim…

Assessorament Econòmic, en Comptabilitat, en Fiscal i Laboral. Busquem sempre la millor alternativa a qualsevol situació o dubte que es presenti, de la forma més ràpida i eficaç.

Més informació

Departament Comptable

Al nostre departament de comptabilitat tractem d’assessorar i reflexar els moviments empresarials de la millor manera possible i oferint una imatge fidel de la realitat de la seva empresa. Portem tota la informació al dia així com la presentació dels documents oficials estalviant el tràmit als nostres clients.

Comptem amb l’equip de professionals, els recursos i la tecnologia necessària en aquest àmbit per realitzar, de manera eficient, les següents activitats:

 • Gestió documental comptable
 • Confecció de la comptabilitat
 • Anàlisi i assessorament comptable
 • Confecció dels Estats financers necessaris segons la normativa mercantil vigent en cada moment (comptes anuals, memòries, llibres oficials, …)
 • Presentació davant dels organismes oportuns de la documentació exigida per la legislació (llibres oficials, comptes anuals)
 • Control de les obligacions societàries de renovació de càrrecs, llibres registres de socis, llibres d’actes, convocatòria de juntes, etc.
 • Orientació i direcció comptable de societats i particulars en estimació directa
 • Auditoria interna
Serveis exclusius i opcionals
 • Formació del personal de departaments comptables
 • Possibilitat d’elaborar internament la seva comptabilitat a través del nostre servidor
 • Revisió i orientació dels seus departaments comptables i de les seves tasques

Departament Econòmic

A l’àmbit econòmic l’ajudem a que la seva empresa sigui sostenible, buscant les millors solucions estratègiques per aconseguir-ho.

Treballant en les següents àrees:

 • Anàlisi, diagnòstic i planificació tributària
 • Planificació i control de la gestió interna
 • Assessorament i seguiment fiscal i comptable
 • Informes econòmics i financers
 • Valoració d’empreses
 • Recursos i contenciosos
 • Preus de transferència: assessorament i confecció dels informes de les operacions vinculades (màster file i country file)

Serveis mercantils:
 • Contractació Mercantil
 • Assessorament Jurídic a Empreses
 • Constitució de Societats Mercantils
 • Reclamació d’Impagats.

Departament Fiscal

Oferim l’assessorament i la gestió fiscal, assolint tota l’operativa diària de la companyia, valoració d’operacions puntuals i la planificació tributària global, tant d’empreses, de grups empresarials o de patrimonis personals i familiars.

 • Assessorament continuat a les empreses en l’adequada atenció de les seves obligacions tributàries
 • Gestió i presentació d’impostos d’àmbit estatal: IVA, IRPF, pagaments fraccionats, Intrastat, etc.
 • Gestió i presentació d’impostos d’àmbit autonòmic i local: ITP i AJD, Increment del valor dels terrenys (plusvàlues), Impost sobra activitats econòmiques (IAE), etc.
 • Anàlisi de la fiscalitat d’operacions econòmiques puntuals, formulant aquelles alternatives que condueixen a una optimització de la càrrega tributària
 • Assessorament fiscal – comptable en la preparació i presentació de l’Impost sobre Societats
 • Resolució de consultes tributàries
 • Planificació d’estructures societàries des d’una perspectiva fiscal
 • Fiscalitat de les operacions de reestructuració d’empreses i, en especial, de les operacions de fusió i adquisició
 • Fiscalitat dels patrimonis personals i familiars, incidint en els aspectes de tributació patrimonial i successòria
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès
Administració Tributària – Procediments tributaris
 • El procediment de gestió en totes les seves fases
 • Sol·licituds d’ajornament i fraccionament de pagament
 • Declaració d’exempcions i beneficis tributaris
 • Consultes tributàries
 • Procediment d’inspecció, sancionador i de revisió
 • El procediment de constrenyiment, incloent la suspensió de l’execució, els embargaments i les terceries
 • Recurs de reposició previ a la reclamació econòmica i administrativa
 • El procediment econòmic i administratiu
 • Procediments especials de revisió
 • Devolució d’ingressos indeguts
 • Recurs contenció i administratiu

Departament Laboral

Gestionem i l’assessorem en tots els aspectes que conformen el món laboral, incloent-hi tot el que afecta a les relacions laborals, contractació, convenis i negociacions col·lectives, auditories laborals i conflictes jurisdiccionals.

Gestió Laboral
 • Altes, baixes i afiliacions dels treballadors a la Seguretat Social
 • Assessorament continuat
 • Confecció de nòmines i assegurances socials
 • Models de retencions i ingressos a compte de professionals i treballadors. Resums anuals
 • Contractació
 • Complements a les prestacions públiques de la Seguretat Social
 • Règims Especials
 • Etc.
Conflictes col·lectius i individuals.
 • Reclamacions davant dels òrgans d’arbitratge i conciliació administratius i davant la Jurisdicció laboral
 • Demandes de quantitat, reconeixement de drets, acomiadaments, extinció contractual, mobilitat geogràfica i funcional, amortització de llocs de treball
 • Reclamacions en matèria d’accidents de treball.
 • Etc.
Expedients enfront de la Seguretat Social.
 • Jubilació, viduïtat i orfandat
 • Invalidesa Temporal i Permanent
 • Desocupació
 • Recursos en aquest àmbit i davant els Jutjats i Sales de Contenciosos Administratius
 • Etc.
Situacions de crisi
 • Negociacions amb els interlocutors de les parts
 • Processos d’amortització de llocs de treball
 • Tramitació d’expedients de Regulació d’ocupació
 • Tramitació d’acords i expedients davant del Fons de Garantía Salarial.
 • Etc.
Convenis Col·lectius
 • Defensa en les reclamacions sobre interpretació de les clàusules d’aquests davant els òrgans d’arbitratge, conciliació i davant la Jurisdicció Laboral
Contractació
 • Alts Càrrecs
 • Autònoms econòmicament dependents
 • Agents comercials
 • Confidencialitat i no concurrència
 • Etc.
Procediments sancionadors
 • Intervenció davant la Inspecció de treball i Seguretat Social
 • Sancions
 • Accidents de Treball
 • Riscos laborals
 • Recursos en aquest àmbit i davant la Jurisdicció Contenciós Administrativa
 • Etc.
Auditories Laborals
 • Estudi detallat de la situació i elaboració d’informes encaminats a valorar possibles contingències de caràcter laboral